Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov organizează concurs de recrutare la sediul din Braşov, Bd. Eroilor nr.8, în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante de :

Social

consilier, clasa I, grad profesional principal la Compartiment Analiză-Sinteză, Secretariat, Informatic – 1 post;
Condiţiile de desfăşurare a concursului:
Concursul se organizează după următorul program:proba suplimentara de testare a competențelor specifice în domeniul IT-nivel mediu în data de 29.10.2019 ora 10:00proba scrisă în data de 31.10.2019 ora 10:00data şi ora interviului se vor afişa împreună cu rezultatele de la proba scrisă la sediul instituţiei;
Concursul de recrutare constă în următoarele etape succesive şi anume:
– selecţia dosarelor de înscriere ale candidaţilor;
– proba suplimentară de testare a competențelor specifice în domeniul IT-nivel mediu;
– proba scrisă;
– interviul.
Candidaţii vor depune dosarul de înscriere la concurs la secretariatul comisiei de concurs.
Perioada pentru depunerea dosarelor de înscriere la concurs este 27.09.2019 – 16.10.2019 ora 16.00.
Condiţiile de participare la concurs prevăzute de lege precum şi condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante, sunt următoarele:
– să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.465 alin.(1)-(2), Partea a VI-a, Titlul II-Statutul funcționarilor publici din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
– să îndeplinească condiţiile specifice prevăzute în fişa postului aferentă funcţiei publice de execuţie vacante şi anume:studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în următoarele domenii de licență(DL): Matematică sau Informatică, precum și într-unul din domeniile de licență Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, Calculatoare și tehnologia informației, Ingineria sistemelor, Inginerie mecanică, Inginerie industrială;cunoștințe în domeniul IT-nivel mediu, cunoștințe ce vor fi testate pe parcursul probei suplimentare;disponibilitate pentru desfășurarea activității privind fluidizarea participanţilor la oficierea căsătoriilor, prin rotaţie, în zilele de week-end, sărbători legale ori în zilele în care potrivit legii speciale sunt declarate zile nelucrătoare;vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional principal: minimum 5 ani.
Atribuţiile prevăzute în fişa postului aferente funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional principal sunt:
1. Asigură securitatea reţelei informatice, integritatea funcţionării acesteia şi satisfacerea cerinţelor prevăzute de lege pentru funcţionarea reţelei informatice a Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov;
2. Asigură satisfacerea cerinţelor prevăzute de lege pentru funcţionarea bazei de date şi are obligaţia de a asigura datelor pe care le stochează, prelucrează şi /sau difuzează îndeplinirea cerinţelor de acurateţe, integritate şi secret sau confidenţialitate pe care acestea le implică potrivit legii;
3. Are obligaţia să instituie în activitatea de administrare a bazei de date şi în cea de administrare a reţelei informatice un regim de profesionalism, conştiinciozitate, seriozitate şi solicitudine în îndeplinirea sarcinilor;
4. Execută operaţii de instalare a sistemelor de operare a software-ului de bază şi de aplicaţie pe echipamentele de calcul care compun sistemul informatic local şi participă la depanarea şi repunerea în funcţiune a echipamentelor de calcul, împreună cu specialiştii firmei care asigură asistenţa tehnică în cadrul contractelor de service al echipamentelor de calcul, de comunicaţie şi de software; are obligaţia să prevadă în contractele încheiate clauze explicite privind securitatea datelor şi a prelucrărilor;
5. Ia măsuri tehnice şi organizatorice adecvate, necesare protecţiei datelor împotriva distrugerii accidentale sau neautorizate, pierderii accidentale cât şi împotriva alterării sau accesului neautorizat, precum şi împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală;
6. Ia măsuri speciale de protecţie a datelor şi informaţiilor în cazul în care datele pot fi consultate prin acces direct la reţelele informatice;
7. În îndeplinirea sarcinilor de responsabil pentru prelucrarea datelor şi de responsabil de reţea informatică are obigaţia de a nu permite citirea, modificarea sau distrugerea informaţiilor , să nu divulge identitatea acoperită prin pseudonime sau anonimat, decât autorităţilor abilitate prin lege;
8. Efectuează periodic verificări privind calitatea bazelor de date şi rezolvă anomaliile apărute;
9. Coordonează şi urmăreşte actualizarea bazelor de date;
10. Execută proceduri de depistare a neconcordanţelor şi urmăreşte rezolvarea listelor de erori rezultate în urma verificării coerenţei bazelor de date;
11.Execută activităţi pentru întreţinerea preventivă a echipamentelor informatice din dotarea S.P.C.L.E.P.Braşov;
12. Verifică periodic şi actualizează, din proprie iniţiativă sau la propunerea şefilor/responsabililor de compartimente, după avizul prealabil al directorului executiv, pagina de internet a instituţiei.
13. Are obligaţia de a asigura un echilibru între costul măsurilor de securitate, natura datelor, tipul de prelucrare şi riscurile potenţiale;
14. Răspunde de evidenţa, inventarierea, selecţionarea, păstrarea/ conservarea şi folosirea documentelor electronice precum şi de depunerea lor spre păstrare la arhivă cu respectarea regulilor de conservare care să asigure:
– conformitatea cu informaţiile ce stau la originea înregistrărilor;
– protecţia împotriva oricărei distrugeri, alterări sau înlocuiri neautorizate;
– caracterul public sau privat, inclusiv confidenţialitatea sau secretul, în măsura în care cuprind asemenea categorii de date.
15. Formează, instruieşte şi controlează personalul S.P.C.L.E.P.Braşov cu privire la utilizarea echipamentelor şi aplicaţiilor precum şi asupra asigurării confidenţialităţii datelor ;
16. Anunţă şeful ierarhic asupra realizărilor/problemelor informatice ( disfuncţionalităţilor);
17. Semnalează incidentele de hard-soft şi de aplicaţie;
18. Ţine evidenţa memoriilor externe magnetice pentru programele de aplicaţie, în scopul asigurării copiilor de siguranţă;
19. Întocmeşte statistici şi situaţii referitoare la dinamica bazelor de date;
20. Este responsabil cu evidenţa instalaţiilor tehnice (calculatoare, echipamente periferice, imprimante, UPS) pe locuri de folosinţă;
21. Certifică pe actul de lichidare al salariatului care pleacă din instituţie faptul că acesta are sau nu în administrare sau în folosinţă bunuri de natura instalaţiilor tehnice (calculatoare, echipamente periferice, imprimante, UPS);
22. Întocmeşte documentaţia privind fundamentarea cheltuielilor referitoare la asigurarea necesarului de echipamente de calcul şi periferice, de consumabile pentru aceste echipamente precum şi a cheltuielilor cu întreţinerea şi repararea acestor echipamente precum şi a sistemelor de ordonare şi dirijare şi a sistemelor de detecţie şi semnalizare şi de televiziune cu circuit închis, documentaţie necesară pentru întocmirea bugetului de venituri si cheltuieli;
23. Avizează toate achizițiile de echipamente și programe realizate în cadrul instituției;
24. În zilele de week-end, sărbători legale ori în zilele în care potrivit legii speciale sunt declarate zile nelucrătoare, participă, conform programării întocmite în conformitate cu prevederile art.22 din Regulamentul Intern, la fluidizarea participanţilor la oficieri căsătorii, precum şi la menţinerea caracterului solemn al evenimentului şi la păstrarea ordinii publice;
25. Asigură securitatea informaţiilor în cadrul sistemelor informatice utilizate în Serviciul Logistic, prin protecţia informaţiilor prelucrate, transmise şi stocarea sub formă electronică împotriva riscurilor de pierdere, distrugere sau alterare;
26. Îndeplineşte atribuţiile ce-i revin ca membru al Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial din SPCLEP Braşov ;
27. Este desemnat prin decizia directorului executiv al SPCLEP Brașov ca fiind responsabil de risc la Compartimentul Analiză-Sinteză, Secretariat, Informatic;
28. Are obligaţia să-şi perfecţioneze pregătirea profesională;
29. Are obligaţia să înregistreze zilnic în caietul de evidenţă, lucrările efectuate;
30. Îndeplineşte orice alte sarcini dispuse de şefii ierarhici superiori.

BIBLIOGRAFIE
– Constituţia României, republicată;
– O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
– Partea I Dispoziții generale,
– Partea III Administrația publică locală – Titlul I – IV
– Titlul V ( Cap. I – IV și Cap. VIII)
– Titlul VII
Partea VI Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice;
– Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;
– http://www.anfp.gov.ro/R/Doc/Testare%20IT/TestareITNivelMediu.pdf
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu:
1. formularul de înscriere – tip;
2. copia actului de identitate şi copii de pe actele de stare civilă (certificat de naştere, certificat de căsătorie, după caz);
3. copiile diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
4. copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
5. adeverinţa privind activitatea desfăşurată după data de 01.01.2011, document ce atesta vechimea în muncă/în specialitate, conform modelului din anexa nr.2D din H.G. nr.611/2008;
6. cazierul judiciar / declarație pe propria răspundere ca nu are antecedente penale care sa-l facă incompatibil cu funcția publică, cu obligația de a-și completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului;
7. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
8. declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia;
9. curriculum vitae, conform modelului comun european.
Notă: Copiile actelor se prezintă copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs .
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.
Adeverinţele privind activitatea desfăşurată după data de 01.01.2011 care au un alt format decât cel prevăzut în anexa nr.2D din H.G. nr.611/2008 trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în modelul din anexă şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.
Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, sau se poate descărca de pe pagina de internet www.brasovcity.ro-secţiunea CONCURSURI.
Bibliografia şi condiţiile specifice de ocupare a postului se vor afişa şi pe pagina de internet www.brasovcity.ro-secţiunea CONCURSURI.
Procedura de organizare și desfășurare a probei suplimentare de testare a competențelor specifice în domeniul tehnologiei informației la concursurile organizate de către Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov împreună cu anexele privind testarea de cunoștințe PC se afișează pe pagina de internet www.brasovcity.ro-secţiunea CONCURSURI.
Coordonatele de contact pentru primirea dosarelor de concurs sunt:
-sediul din Bd. Eroilor nr.8 Braşov,tel. mobil 0747011819, tel. fix 0268/416550-interior 139, fax 0268/415161, adresa e-mail contabilitate@spclepbv.ro, persoana de contact Isbăşoiu Rodica-Lenuţa, consilier la Serviciul Logistic din cadrul SPCLEP Braşov.
Data afişării: 27.09.2019, ora 8.00

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *